APOŠTOL BARTOLOMĚJ

Svátek slavíme 11. června

Apoštol Bartoloměj (Natanael), jeden z dvanácti apoštolů, se narodil v Káni Galilejské.

Jeho uvěření v Krista je popsáno v Janově evangeliu těmito slovy:

apoštol Bartoloměj (Natanael)

apoštol Bartoloměj (Natanael)

Druhého dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje. Nalezl Filipa a řekl mu: „Pojď za mnou.“ Filip pak byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip našel Natanaele a řekl mu: „Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně a proroci – Ježíše, syna Josefova z Nazaretu!“ Natanael mu však řekl: „Může být z Nazaretu něco dobrého?“ Filip mu řekl: „Pojď a podívej se.“ Když Ježíš uviděl Natanaele, jak jde k němu, řekl o něm: „Hle, opravdový Izraelita, v němž není žádná lest!“ Natanael mu řekl: „Odkud mne znáš?“ Ježíš mu odpověděl: „Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem.“ Natanael mu odpověděl: „Rabbi, ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!“Ježíš mu odpověděl: „Věříš proto, že jsem ti řekl: Viděl jsem tě pod fíkovníkem? Uvidíš větší věci než tyto.“ A řekl mu: „Amen, amen, říkám vám: Od nynějška uvidíte otevřené nebe a Boží anděly, jak vystupují a sestupují na Syna člověka.“ (Jan 1,44-52)

 

Po seslání Ducha Svatého (Letnicích) odchází apoštol Bartoloměj šířit Kristovo učení do Sýrie a Malé Asie.

Při misii v Arménii vyléčil dceru krále Polymia, která byla posedlá démony. Vděčný král ho zahrnul mnoha dary, ale Bartoloměj je odmítl se slovy, že hledá pouze spasení lidských duší.

Král Polymios spolu se svou ženou a mnoha blízkými uvěřili jeho slovům a přijali křest. Jejich příkladu pak následovali další obyvatelé okolních měst.

Díky intrikám pohanských kněží, byl však Bartoloměj zatčen královým bratrem Astiagem, uvězněn a nakonec ukřižován hlavou dolů. Dle legendy byl stažen z kůže a byla mu odťata hlava.

Tělo apoštola Bartoloměje pohřbili jeho následovníci v olověné rakvi. Na počátku 6. století byly jeho ostatky přeneseny do města Dara v Mezopotámii, poté se dostaly na ostrov Lipari (poblíž Sicílie). Když byl ostrov v 9. století obsazen Araby, byly jeho ostatky přeneseny do neapolského města Beneventum. V 10. století byla část ostatků přenesena do Říma, kde jsou do dnes.

Nové příspěvky, Svatí

Obrázek APOŠTOL BARTOLOMĚJ