Cesta k Pasše

Na těchto stránkách naleznete několik námětů, jak koncipovat hodinu náboženství pro děti ve věku 7- 9 let. Jedná se o první z šesti hodin, jejichž cílem je blíže seznámit žáky s událostmi, které vedly ke slavnému vzkříšení Ježíše Krista.

Většina textů je převzata ze stránek http://dce.oca.org/focus/pascha/10-12/, které doporučujeme navštívit. Pokud se zde objeví citace z bible, jde o český ekumenický překlad, ostatní citace jsou ozdrojovány.

Lazarova sobota

Téma: Kristus vzkřísil Lazara z mrtvých

Cíle: Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

 • Poznat Ježíšovy přátele Marii, Martu a Lazara
 • Vylíčit události vedoucí ke vzkříšení Lazara, včetně vzkříšení samotného
 • Zazpívat tropar svátku

Potřeby:

 • Ikona vzkříšení Lazara
 • Perokresba vzkříšení Lazara (jednu do skupiny/pro každého)
 • Nástěnka pro vytvoření „paschálního kalendáře,“(přiměřené velikosti pro šest kreseb)
 • Pastelky, nůžky, lepidlo
 • Barevná plsť, filc nebo barevné papíry. (Budou použity při vybarvování ikony)
 • Karta s textem troparu
 • Příběh o vzkříšení Lazara
 • Toaletní papír, kterým bude zabaleno „Lazarovo tělo.“

1. Zahajovací modlitba

Ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen

Tropar (hlas 1.)

Abys ještě před svým utrpením dal jistotu všeobecného vzkříšení,
z mrtvých pozdvihl jsi Lazara, Kriste Bože;
proto i my jako ony děti nesoucí znamení vítězství
k tobě, Vítězi nad smrtí radostně voláme:
Hosana na výsostech, požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně.

Proberte významy těchto slov; nezapomeňte je zopakovat i na dalších hodinách.

utrpení: co znamená trpět, bolest, Kristus a ukřižování
dal jistotu: potvrdil, že něco je pravda
všeobecné vzkříšení: vzkříšením Lazara nám Ježíš ukázal, že jednou nastane doba, kdy budeme vzkříšeni všichni
vítěz: někdo, kdo vyhrál, kdo něco, nebo někoho přemohl (v tomto případě Kristus zvítězil nad smrtí)

Žáci mohou vyzdobit kartu s troparem. Poté ji umístíme na nástěnku.

2. Biblický příběh

Vyberte jedno z následujících čtení. Jsou-li žáci starší, přečtěte příběh z bible. Pokud nečtete příběh přímo z bible, mějte ji přesto s sebou, aby bylo zřejmé, že z ní pochází.

2. Scénka

 • Podívejte se společně na ikonu Vzkříšení Lazara. Poznejte Ježíše, Marii, Martu a Lazara.
 • Pokud máte k dispozici další místnost, můžete ji ve scénce použít jako hrobku (např. toaleta), pokud ne, naznačte hrobku i s východem např. z židlí
 • Rozdělte role vypravěče, Ježíše, Lazara, Marie, Marty a „ohromených diváků.“ Nechte žáky zabalit „Lazara“ do toaletního papíru, jako do pohřebního roucha. „Lazar“ by měl být schopen dýchat, vidět, a udělat několik malých kroků.
 • Nechte žáky zahrát příběh viz. scénář I, popř. scénář II.
 • Je-li dětí více, můžou scénku zahrát dvě skupiny. Nechte žáky, ať příběh doplní o vlastní detaily.

4. Tvorba paschálního kalendáře

 • Rozdělte třídu na skupiny po čtyřech žácích, každé skupině dejte pérovou kresbu vzkříšení Lazara, pastelky, lepidlo, barevné papíry, plsť či filc, nůžky. Všichni by měli mít k dispozici i skutečnou ikonu vzkříšení Lazara.
 • Nechte žáky vybarvit tváře, části nezakrytých těl a pozadí.
 • Dalším krokem je nastříhat z barevných papírů oblečení všem postavám. Barevnou předlohou je skutečná ikona.
 • Nalepte takto připravené části oděvů na pérovou kresbu. Malé části oblečení mohou být též vybarveny pastelkami.
 • Hotový výkres připevněte do kalendáře pod kartu s troparem.

Během dokončování výkresu proberte tyto otázky:

 • Jak jsme poznali, že byla Marie, Marta a Lazar Ježíšovi přátelé? (Přišel na požádání do jejich domu, když Lazar zemřel. Plakal u Lazarova hrobu.)
 • Které věci dělal Kristus s přáteli stejně jako vy? (Trávil s nimi čas, procházel se s nimi a hovořil s nimi, sdílel s nimi jídlo, účastnil se svatby. Léčil, utěšoval a učil mnoho dospělých a dětí.)
 • Co Kristus učinil pro svého přítele Lazara? (Vzkřísil ho z mrtvých.)

5. Závěrečná modlitba

Ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen

Tropar (hlas 1.)

Abys ještě před svým utrpením dal jistotu všeobecného vzkříšení,
z mrtvých pozdvihl jsi Lazara, Kriste Bože;
proto i my jako ony děti nesoucí znamení vítězství
k tobě, Vítězi nad smrtí radostně voláme:
Hosana na výsostech, požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně.

6. Ke stažení

Nové příspěvky, Paschální cyklus, Výuka náboženství

Obrázek Cesta k Pasše I. – Lazarova sobota