Cesta k Pasše

Na těchto stránkách naleznete několik námětů, jak koncipovat hodinu náboženství pro děti ve věku 7- 9 let. Jedná se o druhou z šesti hodin, jejichž cílem je blíže seznámit žáky s událostmi, které vedly ke slavnému vzkříšení Ježíše Krista.

Většina textů je převzata ze stránek http://dce.oca.org/focus/pascha/10-12/, které doporučujeme navštívit. Pokud se zde objeví citace z bible, jde o český ekumenický překlad, ostatní citace jsou ozdrojovány.

Květná neděle

Téma: Ježíš Kristus je náš Král a Bůh

Cíle: Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

 • Popsat jak vypadají a co dělají králové
 • Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců
 • Podle ikony „vjezdu do Jeruzaléma“ vylíčit příběh, který se odehrál na květnou neděli

Potřeby

 • Ikona vjezdu do Jeruzaléma
 • Perokresba ikony vjezdu do Jeruzaléma
 • Obrázky světských králů
 • Nástěnka pro vytvoření „paschálního kalendáře,“(přiměřené velikostipro šest kreseb)
 • Pastelky, nůžky, lepidlo
 • Barevná plsť, filc nebo barevné papíry. Vlna, či bavlnka na hřívu a ocas oslíka.Déle budou potřeba drobné zelené lístky (pokud již vyrašily). Budou použity při vybarvování ikony
 • Biblický text Kristova příjezdu do Jeruzaléma

1. Zahajovací modlitba

Ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen

Tropar (hlas 1.)

Abys ještě před svým utrpením dal jistotu všeobecného vzkříšení,
z mrtvých pozdvihl jsi Lazara, Kriste Bože;
proto i my jako ony děti nesoucí znamení vítězství
k tobě, Vítězi nad smrtí radostně voláme:
Hosana na výsostech, požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně.

Zopakujte si významy následujících slov, probíraných v předešlé hodině.

pozdvihnout z mrtvých: Lazar byl pozdvihnut z mrtvých, byl vzkříšen

utrpení:co znamená trpět, bolest, Kristus a ukřižování

dal jistotu: potvrdil, že něco je pravda

všeobecné vzkříšení: vzkříšením Lazara nám Ježíš ukázal, že až přijde čas, budeme vzkříšeni všichni

vítěz: někdo, kdo vyhrál, kdo něco, nebo někoho přemohl (v tomto případě Kristus zvítězil nad smrtí)

2. Diskuze

 • Co si představíte, když se řekne „král?“(Odpovědi piště na tabuli. Převládat budou pravděpodobně slova: moc, síla, bohatství, koruna, žezlo, meč, hrad.)
 • Společně si prohlédněte obrázky různých králů. Poznejte, z jakých pohádek jsou dané obrázky.(3 oříšky pro Popelku, Karel IV., Byl jednou jeden král, Sněhurka, Ledové království, královna Alžběta, král Karel 16 Gustav a královna Silvie (Švédsko), Princezna se zlatou hvězdou na čele, Jan Lucemburský)
 • V čem se králové a královny podobají?
 • Jak byste pozdravili krále?
 • Krále nemáme, ale jsou jiní důležití lidé, jako třeba prezident. Jak byste třeba pozdravili prezidenta?
 • Mezi významné osoby patří i biskup. Jak byste pozdravili biskupa? Jak probíhá setkání s biskupem? (Pocelování ruky, biskup žehná, zpěv, poklona, vyzkoušejte, jakým způsobem se přijímá požehnání – obě dlaně otevřené, pravá dlaň spočívá na levé.)
 • Podívejte se na ikonu  – jak byl Kristus přivítán při vjezdu do Jeruzaléma?
 • Co volali lidé? (Hosana) Co to znamená?

3. Tvorba paschálního kalendáře

 • Vše probíhá podobným způsobem jako v předešlé hodině.
 • Rozdělte třídu na skupiny po čtyřech žácích, každé skupině dejte pérovou kresbu vjezdu do Jeruzaléma, pastelky, lepidlo, barevné papíry, plsť či filc, nůžky, vlnu či bavlnu a zelené lístky. Všichni by měli mít k dispozici i skutečnou ikonu.
 • Nechte žáky vybarvit pérovou kresbu.
 • Hřívu a ocas vytvořte a nalepte z vlny či bavlnky. Místo větví stromu a ratolestí nalepte nasbírané zelené lístky, nebo je vytvořte z papíru či filcu. Z papíru či filcu vytvořte roucha, která jsou rozprostřena na cestě.
 • Barevnou předlohou je skutečná ikona.
 • Hotový výkres připevněte do kalendáře vedle ikony vzkříšení Lazara z předešlé hodiny.

  4. Květná neděle – Král přichází

 • Podívejte se společně na ikonu příjezdu do Jeruzaléma.
 • Nechte žáky vyjmenovat rozdíly mezi světskými králi na předešlých obrázcích a vyobrazením Krista.(Ježíš je obklopen lidmi, nedrží si odstup, přijíždí na oslíkovi, ne na koni (u Izraelitů byl kůň válečným zvířetem, král měl být Bohabojný, nesměl jezdit na koni), nemá u sebe žádnou zbraň, nemá žádný symbol moci. Jeho oděv je prostý. Kristus je jiným králem, než o kterých jsme již mluvili. Je Synem Božím. Je pravým Králem. Přišel, protože nás miluje, aby byl s námi. Nepovyšuje se nad nás.)
 • Zeptejte se pro zopakování: Co učinil Kristus pro Lazara? (Vzkřísil ho z mrtvých) Mohl by toto učinit „obyčejný král,“ který není Synem Božím? (Ne, ani největší a nejmocnější král toto nedokáže. Kristus to učinil, protože Lazara miloval, slíbil nám, že jednoho dne s ním budeme na věky v Království božím.)
 • Přečtěte příběh o příjezdu Ježíše do Jeruzaléma.
 • Kristus věděl, že se proti němu někteří lidé obrátí, že přestanou být jeho přáteli, že již nebudou vděční, za dobré věci, které činil. Proč si myslíte, že se lidé obrátili proti němu?
 • (Předpokládané odpovědi: Ježíš nebyl králem, který by přemohl jejich nepřátele, jak někteří z nich doufali. Někteří nechápali, co myslí, když hovořil o Království.)

5. Závěrečná modlitba

(stejná jako zahajovací)

6. Ke stažení

Nové příspěvky, Paschální cyklus, Výuka náboženství

Obrázek Cesta k Pasše II. – Květná neděle