Cesta k Pasše

Na těchto stránkách naleznete několik námětů, jak koncipovat hodinu náboženství pro děti ve věku 7- 9 let. Jedná se o třetí z šesti hodin, jejichž cílem je blíže seznámit žáky s událostmi, které vedly ke slavnému vzkříšení Ježíše Krista.

Většina textů je převzata ze stránek http://dce.oca.org/focus/pascha/10-12/, které doporučujeme navštívit. Pokud se zde objeví citace z bible, jde o český ekumenický překlad, ostatní citace jsou ozdrojovány.

Strastný týden – pondělí, úterý, středa

Téma: Hle, ženich přichází o půlnoci, požehnaný je služebník, který ho vyhlíží.

Cíle: Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

 • Jednoduše vylíčit biblický příběh o deseti družičkách
 • Vysvětlit, proč je důležité být připravený na příchod Krista

Potřeby:

 • Ikona s motivem deseti družiček
 • Perokresba podobenství o deseti družičkách
 • Nástěnka pro vytvoření „paschálního kalendáře,“ (přiměřené velikosti pro šest kreseb)
 • Pastelky, nůžky, lepidlo
 • Tužky
 • Barevná plsť, filc nebo barevné papíry. Mohou být použity při vybarvování ikony.
 • Text modlitby Otče náš
 • Biblický text podobenství o deseti družičkách
 • V rámci opakování budou potřeba obálky (kolik skupin, tolik obálek). V každé obálce budou karty s jednotlivými písmeny těchto slov: LAZAR, MARTA, JERUZALÉM, VZKŘÍŠEN. Každé písmeno bude na rubu označeno číslem, či jinou značkou, aby šlo rozeznat, ze kterého slova pochází.

1. Zahajovací modlitba

 Ve jméno Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy,

jenž jsi všude přítomen a vše naplňuješ,

poklade blaha a dárce života,

přijď a usídliž se v nás a očistiž nás ode vší skvrny

a spasiž, Dobrotivý, duše naše.

 

Zeptejte se:

V modlitbě se obracíme k jedné osobě Boží Trojice. Ke které? (Slovo „Duch“ v první řádku modlitby to jasně naznačuje.)

Vysvětlete si následující výrazy:

Utěšitelem je míněn ten, kdo doprovází a utěšuje. Zde je použito ve významu osoby.

Usídliž se v nás znamená: zůstaň s námi, buď nám na blízku, buď naší součástí.

Očistiž nás ode vší skvrny znamená: pomoz nám konat dobré věci a vyhnout se věcem, které dobré nejsou. 

2. Opakování

Zazpívejte společně Tropar:

Abys ještě před svým utrpením dal jistotu všeobecného vzkříšení,

z mrtvých pozdvihl jsi Lazara, Kriste Bože;

proto i my jako ony děti nesoucí znamení vítězství

k tobě, Vítězi nad smrtí radostně voláme:

Hosana na výsostech, požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně.

Přesvědčte se, že žáci rozumí následujícím slovům:

pozdvihnout z mrtvých: Lazar byl pozdvihnut z mrtvých, byl vzkříšen

utrpení: co znamená trpět, bolest, Kristus, který umírá na kříži

všeobecné vzkříšení: Bůh slíbil, že všichni vstaneme z mrtvých, abychom s ním žili na věky

vítěz: někdo, kdo vyhrál, kdo něco, nebo někoho přemohl (v tomto případě Kristus zvítězil nad smrtí)

 • Rozdělte třídu do skupin, každé dejte tužku, papír a opálku se čtyřmi slovy. (rozstříhanými na jednotlivá písmena)
 • Nechte každou skupinu sestavit slova na lavici.
 • Pokud to je potřeba, připomeňte si události, ve kterých se slova vyskytují.
 • Po sestavení slov nechte každou skupinu napsat dvě věty na každé slovo.
 • Všechny sepsané věty (věty všech skupin) seřaďte chronologicky.
 • Dokážete sestavit větu, ve které se vyskytnou všechna slova?
 • Sestavování slov můžete uvést jako soutěž na rychlost

3. Biblický příběh a diskuze

 • Řekněte, či přečtěte třídě podobenství o deseti družičkách.
 • Když přijdeme do chrámu o strastném týdnu v pondělí, úterý nebo středu, uslyšíme zde při bohoslužbě o„ženichovi.“ Kdo myslíte, že tím ženichem je?
 • Ženich v podobenství sám sebe nazývá „Synem Člověka.“ Tak je nazýván Kristus. Chce, abychom byli připraveni, kdykoliv by přišel. Nemusíme ho jít hledat se zapálenou lampou. Ale měli bychom přemýšlet o věcech, které děláme, a o tom, jak žijeme. Měli bychom být připraveni na setkání s Kristem skrze konání dobrých skutků. Mělo by nám být líto špatných věcí, kterých jsme se dopustili a které způsobují, že se uvnitř necítíme dobře, což je jednoduchý způsob, jak můžeme zjistit, že jsme učinili něco, co jsme neměli. Pouze tak budeme, až potkáme Krista naplněni radostí, a ne smutkem.
 • Nechte žákům nějaký čas na promyšlení těchto slov, dejte jim prostor na otázky, budou-li. Zdůrazněte, že Kristus chce, abychom byli s ním – pokud s ním opravdu chceme být, nikdy nás neopustí.
 • O Pasše (Velikonocích) zpíváme a oslavujeme Kristovo z mrtvých vstání. Přijde den, kdy se s Kristem setkáme. Tento příběh nám pomáhá se na tento den připravit.

 

4. Tvorba paschálního kalendáře

 • Prohlídněte si společně ikonu deseti družiček a proberte, jak vyobrazení na ikoně reflektuje příběh.
 • Rozdělte třídu na skupiny po čtyřech žácích, každé skupině dejte pérovou kresbu ikony. Techniku vybarvení nechte na žácích. Jako barevnou předlohu použijte skutečnou ikonu.
 • Hotový výkres připevněte do kalendáře vedle vjezdu do Jeruzaléma z předešlé hodiny.
 • Po dokončení práce dejte žákům na stůl následující věty.
 • Dejte nám trochu vašeho oleje. Neznám vás. Pane, Pane, otevři nám. Pět bylo moudrých. Pět bylo pošetilých. Přišla na ně ospalost a usnuly. Nemůžeme, nedostávalo by se ani nám.
 • Umístěte věty na vybarvenou perokresbu, podle toho, kdo je vyřkl, nebo podle smyslu.

5. Závěrečná modlitba

Ve jméno Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.

Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

6. Ke stažení

Nové příspěvky, Paschální cyklus, Výuka náboženství

Obrázek Cesta k Pasše III. – Strastný týden – pondělí, úterý, středa