Cesta k Pasše

Na těchto stránkách naleznete několik námětů, jak koncipovat hodinu náboženství pro děti ve věku 7- 9 let. Jedná se o čtvrtou z šesti hodin, jejichž cílem je blíže seznámit žáky s událostmi, které vedly ke slavnému vzkříšení Ježíše Krista.

Většina textů je převzata ze stránek http://dce.oca.org/focus/pascha/10-12/, které doporučujeme navštívit. Pokud se zde objeví citace z bible, jde o český ekumenický překlad, ostatní citace jsou ozdrojovány.

Strastný týden – čtvrtek

Téma: Poslední večere – Kristus miluje své učedníky

Cíle: Na konci hodiny by žáci měli být schopni

 • Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky.
 • Popsat, jak Kristus omyl nohy učedníkům, co by akt pokorné služby druhým.
 • Vztáhnout poslední večeři k přijímání.

Potřeby:

1. Zahajovací modlitba

 Ve jméno Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy,

jenž jsi všude přítomen a vše naplňuješ,

poklade blaha a dárce života,

přijď a usídliž se v nás a očistiž nás ode vší skvrny

a spasiž, Dobrotivý, duše naše.

 

Zopakujte si významy slov z předešlé hodiny:

 • Utěšitelem je míněn ten, kdo doprovází a utěšuje. Zde je použito ve významu osoby.
 • Usídliž se v nás znamená: zůstaň s námi, buď nám na blízku, buď naší součástí.
 • Očistiž nás ode vší skvrny znamená: pomoz nám konat dobré věci a vyhnout se věcem, které dobré nejsou. 

2. Diskuze

 • Zeptejte se žáků, jak stolují – doma, ve škole. Jí společně? Každý sám? Každý něco jiného?
 • Zeptejte se, jestli rádi stolují se svými přáteli, s lidmi, které mají rádi.
 •  Kristus též rád stoloval s přáteli. Jedna z posledních věcí,kterou  v tomto světě učinil, bylo, že večeřel se svými učedníky. Podívejte se na ikonu poslední večeře. Vidíte, jak blízko k němu všichni sedí? Milovali Krista a on miloval je.

3. Biblický příběh

 • Přečtěte žákům příběh o poslední večeři.
 • Zopakujte si slova, která Kristus pronesl při večeři: „Toto jest tělo mé….“ Co při těchto slovech učedníkům dával? (chléb a víno) Zjistěte, zda žáci již tato slova někde slyšeli. (Pronáší je kněz při liturgii, jsou též zmíněny v modlitbě před přijímáním.) Když jdeme k přijímání, stáváme se účastníky poslední večeře, kněz nám dává chléb a víno se stejnými slovy, jako je rozdával Kristus svým učedníkům. Při přijímání dostáváme na lžičce skutečné víno a chléb, tyto dary jsou tajemně proměněny v opravdového Krista.
 • Dostáváme stejné jídlo, jako dal Kristus svým učedníkům při poslední večeři. Pokaždé, když přijímáme tyto svaté dary, je to stejné, jako by nám je dával sám Kristus.

 4. Tvorba paschálního kalendáře

 • Rozdělte třídu na skupiny po čtyřech žácích, každé skupině dejte pérovou kresbu ikony. Techniku vybarvení nechte na žácích. Jako barevnou předlohu použijte skutečnou ikonu.
 • Hotový výkres připevněte do kalendáře vedle výkresu z předešlé hodiny.

5. Umývání nohou

 • Ukažte žákům ikonu umývání nohou.
 • Zeptejte se žáků, zda vědí, proč myl Kristus svým učedníkům nohy, zda to pro ně bylo normální, či se tomu divili. (Dal jim názorný příklad skutečné služby lidem. Chtěl jim ukázat lásku, skrze službu jiným.Byli udiveni, byl to jejich učitel.) Je to příklad i pro nás, jak se máme chovat k druhým.

6. Závěrečná modlitba

Ve jméno Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen

Jenž z obzvláštní dobroty nejlepší cestu pokory ukázal,

když učedníkům nohy umyl a až ke kříži a pohřbení pro nás se snížil,

Kristus Bůh náš, na přímluvy přečisté Matky své,

 nechť smiluje se nad námi a spasí nás jako dobrý a lidumil.

6. Ke stažení

Celá vyučovací hodina v četně všech příloh v jednom pdf souboru

Vyučovací hodina bez příloh.

Ikona poslední večeře

Ikona umývání nohou 

Perokresba

Převyprávěný text poslední večeře

Nové příspěvky, Paschální cyklus, Výuka náboženství

Obrázek Cesta k Pasše IV. – Strastný týden – čtvrtek