Cesta k Pasše

Na těchto stránkách naleznete několik námětů, jak koncipovat hodinu náboženství pro děti ve věku 7- 9 let. Jedná se o pátou z šesti hodin, jejichž cílem je blíže seznámit žáky s událostmi, které vedly ke slavnému vzkříšení Ježíše Krista.

Většina textů je převzata ze stránek http://dce.oca.org/focus/pascha/10-12/, které doporučujeme navštívit. Pokud se zde objeví citace z bible, jde o český ekumenický překlad, ostatní citace jsou ozdrojovány.

Strastný týden – Velký pátek

Téma: Jsme opravdoví přátelé Krista?

Cíle: Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

 • Vylíčit biblický příběh zatčení, soudu a smrti Ježíše Krista.
 • Popsat, jakým způsobem Kristus zajistil, aby bylo postaráno o jeho matku.
 • Vědět, že Kristus vstal z mrtvých.

Potřeby:

1. Zahajovací modlitba

Ve jméno Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen

Veškeré stvoření změnilo se strachem, když tě Kriste, vidělo viseti na kříži.

Slunce se zatmělo a země se třásla ve svých základech.

Vesmír trpěl s tebou, jenž jsi všecko stvořil.

Dobrovolně jsi trpěl za nás. Pane, sláva tobě.

Zopakujte význam slov:

 • utrpení (utrpení, bolest a smrt Krista na kříži),
 • veškeré stvoření (vše, co bylo Bohem stvořeno),
 • všecko jsi stvořil (vše bylo stvořeno Bohem, který je současně Otec, Syn – Kristus i Duch Svatý)

3. Biblický příběh

Přečtěte žákům příběhy:

 • Přečtěte žákům příběhy: Ježíšova zatčení, Petrova zapření, soudu a ukřižování.

  Ujistěte se, že žáci chápou, co znamená slovo zradit. Vysvětlete jim důvody Jidášovy zrady. (Zklamání a zlost, že Ježíš není tím, za koho ho považoval – králem, který porazí nepřátele židů….)

3.Diskuze

 • Myslíte si, že Kristus nenáviděl lidi, kteří ho zranili? 
 • (Ne, je Bohem a miluje každého, bezpodmínečně a navždy.)
 • Jaké podivuhodné věci se staly, když Kristus umíral na kříži?
 • (Setmělo se, skály se otevíraly, svatí, kteří již byli mrtví znovu ožili, opona v jeruzalémském chrámu se roztrhla na dva díly.
 • Čím dokázal Kristus svoji lásku ke své matce, když visel na kříži?
 • (Řekl svému učedníku Janovi, aby se o ni postaral.)

Podívejte se společně na ikonu ukřižování. Zeptejte se žáků, zda bylo více lidí zde, nebo při příjezdu Krista do Jeruzaléma.

 • Proč tomu tak je? (Mnoho lidí se od Krista odvrátilo, když zjistili, že není mocný král.)

 4. Scénka

 • Nechte žáky sehrát scénku Petrova zapření. Rozdělte role vypravěče, „okolostojícího lidu,“ Petra, služebnic, které ho konfrontovaly a kohouta. Pro samotné sehrání scénky, můžete využít scénář z přílohy.

Po sehrání scénky se zeptejte:

 • Proč si myslíte, že Petr předstíral, že Krista nezná? (Obával se, že se dostane do potíží, protože by byl spojován s někým, kdo v potížích již je.)
 • Proč se Petr po zakokrhání kohouta rozplakal? (Uvědomil si, co provedl a pociťoval lítost.)
 • Myslíte si, že Ježíš odpustil Petrovi jeho zapření? (Ano, později, poté, co Kristus vstal z mrtvých. Petr se stal velkým služebníkem Božím. Hlásal víru v Krista, co by Božího Syna, povzbuzoval věřící, křtil a nakonec za svou víru zemřel.)

5. Tvorba paschálního kalendáře

 • Rozdělte třídu na skupiny po čtyřech žácích, každé skupině dejte perokresbu ikony, pastelky, lepidlo, barevné papíry, plsť či filc, nůžky. Všichni by měli mít k dispozici i skutečnou ikonu.
 • Nechte žáky vybarvit tváře, části nezakrytých těl a pozadí.
 • Dalším krokem je nastříhat z barevných papírů oblečení všem postavám. Barevnou předlohou je skutečná ikona.
 • Nalepte takto připravené části oděvů na pérovou kresbu. Malé části oblečení mohou být též vybarveny pastelkami.

6. Závěrečná modlitba

Ve jméno Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen

Požehnaný jenž se béře ve jménu Páně,

Bůh jest Hospodin a zjevil se nám.

6. Ke stažení

Celá vyučovací hodina v četně všech příloh v jednom pdf souboru

Vyučovací hodina bez příloh.

Ikona

Perokresba

Převyprávěné texty

Scénář

Nové příspěvky, Paschální cyklus, Výuka náboženství

Obrázek Cesta k Pasše V. – Strastný týden – Velký pátek