Cesta k Pasše

Na těchto stránkách naleznete několik námětů, jak koncipovat hodinu náboženství pro děti ve věku 7- 9 let. Jedná se o poslední z šesti hodin, jejichž cílem bylo blíže seznámit žáky s událostmi, které vedly ke slavnému vzkříšení Ježíše Krista.

Většina textů je převzata ze stránek http://dce.oca.org/focus/pascha/10-12/, které doporučujeme navštívit. Pokud se zde objeví citace z bible, jde o český ekumenický překlad, ostatní citace jsou ozdrojovány.

Vzkříšení

Téma: Kristus vstal z mrtvých!

Cíle: Na konci hodiny by žáci měli být schopni

 • Vylíčit biblický příběh žen myronosic a prázdného hrobu.
 • Vztáhnout tropar svátku vzkříšení k ikoně vzkříšení.

Potřeby:

1. Zahajovací modlitba

 Ve jméno Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen

Vstal z mrtvých Kristus, smrtí smrt překonal

a jsoucím ve hrobech život daroval.

 

Ujistěte se, že žáci vědí, co znamená v tomto významu slovo překonal.

 Zopakujte si významy slov z předešlé hodiny:

2. Ikona svátku

 • Podívejte se společně na ikonu vzkříšení. Nechte žáky ukázat, jak je na ikoně vyjádřeno: daroval život. (Pozvedá Adama a Evu z područí smrti. Téhož se dostalo i všem ostatním, kteří kdy umřeli.)
 • Nechte žáky ukázat, jak je na ikoně vyjádřeno překonání smrti. (Smrt je zobrazena jako dveře, zámky a klíče, které člověka spoutávají. Kristus zničil tyto dveře, bránu, zámky rozlomil.)
 • Dokázal by někdo z žáků na ikoně vzkříšení ukázat smysl a význam troparu? (Kristus stojí živý ve světě – vstal z mrtvých, stojí jako vítěz na vyvrácených dveřích od pekla. Dříve zemřelé zachraňuje z moci smrti, pozvedá Adama a Evu.

3. Biblický příběh

Jako součást opakování přečtěte žákům příběh pohřbení Krista. Následně přejděte na příběh vzkříšení.

4. Diskuze

 • Poté, co byl Kristus pohřben, šlo několik žen k jeho hrobu. O čem se cestou bavili?
 • (Obávali se, že nebudou mít sílu odvalit těžký kámen, který kryje vstup do hrobky.)
 • Co našli v hrobce?
 • (Našli zde anděla, hrobka byla otevřena, kámen odvalen. Stráže leželi ve strachu z anděla na zemi.)
 • Později, když Marie z Magdaly uviděla Ježíše, poznala ho? Zač ho považovala? Co jí pravil?
 • (Nepoznala, považovala ho za zahradníka, „běž a řekni učedníkům, že odcházím ke mému Otci a  Bohu“.)

5. Opakování

Zazpívejte verš z poslední hodiny.

Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně, Bůh jest Hospodin a zjevil se nám.

Krátce proberte její smysl. Bůh žehná těm, kdo v něho věří a také se tak chovají. Bůh se nám dal poznat tím, že vstal z mrtvých. To může učinit pouze Bůh.

6. Tvorba paschálního kalendáře

 • Rozdělte třídu na skupiny po čtyřech žácích, každé skupině dejte perokresbu ikony, pastelky, lepidlo, barevné papíry, plsť či filc, nůžky. Všichni by měli mít k dispozici i skutečnou ikonu.
 • Nechte žáky vybarvit tváře, části nezakrytých těl a pozadí.
 • Dalším krokem je nastříhat z barevných papírů oblečení všem postavám. Barevnou předlohou je skutečná ikona.
 • Nalepte takto připravené části oděvů na pérovou kresbu. Malé části oblečení mohou být též vybarveny pastelkami.

7. Kvíz

Následuje hra, jejímž smyslem je poznat, zda daný výrok je pravdivý, či nikoliv. Všichni žáci stojí. V případě, že bude výrok pravdivý, žáci zvednou ruce. Pokud bude nepravdivý, žáci si sednou (dřepnou).

Varianty pravidel:

A – Všichni hrají současně, každá správná odpověď znamená bod. Vyhrává hráč s nejvíce body.

B – Všichni hrají současně, kdo odpoví špatně, vypadává.

C- Hrají rozděleni do dvou skupin, každé skupině se započítávají body podle počtu hráčů skupiny, kteří odpověděli správně.

Příklad: Zradil jsem Krista jeho nepřátelům. Kdo jsem? Jmenuji se Jidáš? (Pro menší hráče může být výpověď explicitní: Zůstaňte stát, pokud jsem Jidáš. Sedněte si, pokud jsem Jan.)

 •  Kristus mne vzkřísil z mrtvých. Jsem Lazar? (Lukáš?)
 • Ježíš vyprávěl příběh o dívkách, kterým chybělo něco v lampách. Byl to knot? (olej?)
 • Přišla jsem brzo ráno do Ježíšova hrobu a hrob byl prázdný. Kdo jsem? Jsem Martha? (Marie?)
 • květné neděli slavíme vjezd Krista do jednoho města. Je tímto městem Jeruzalém? (Betlém?)
 • Jsem Lazarova sestra. Jsem Marta? (Zuzana?)
 • Když Ježíš umíral na kříži, řekl mi, abych se postaral o jeho matku. Je mé jméno Marek? (Jan?)
 • Ze strachu jsem, ještě před zakokrháním kohouta třikrát zapřel Krista. Kdo jsem? Jmenuji se Jan? (Petr?)
 • Ježíš ukázal svým učedníkům, jak soužit druhým. Učinil tak tím, že je obsluhoval při hostině? (že jim omyl nohy?)
 • Jsem bratr Marie a Marty. Je mé jméno Lazar? (Tomáš?)
 • Jsem Marie z Magdaly, je pravda, že když se mi zjevil vzkříšený Kristus, tak jsem ho hned poznala? (nepoznala?)

Vyhodnoťte soutěž. Ve které otázce se nejvíce žáků spletlo? Která jim přišla nejlehčí?

8. Závěrečná modlitba

Ve jméno Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen

Vstal z mrtvých Kristus, smrtí smrt překonal

a jsoucím ve hrobech život daroval.

9. Ke stažení

Celá vyučovací hodina v četně všech příloh v jednom pdf souboru

Vyučovací hodina bez příloh.

Ikona 

Perokresba

Převyprávěný text žen myronosic

Nové příspěvky, Paschální cyklus, Výuka náboženství

Obrázek Cesta k Pasše VI. – Vzkříšení