MANŽELSTVÍ – VIII. kapitola – John Meyendorff

VIII. LITURGICKÁ DOPORUČENÍ

Nakonec se můžeme ptát, zda by se nemělo do církevní praxe opět včlenit původní propojení mezi eucharistií a manželstvím. Domníváme se, že by tak mělo být učiněno, zodpovědně a kompetentně skrze příslušné církevní úřady.

Jak řecké euchologion tak slovanský trebnik vyžadují, aby se obřad sňatku konal „po božské liturgii,“ dokud kněz stále „stojí v oltáři.“ Tento požadavek však není v praxi dodržován, takže propojení mezi eucharistií a sňatkem není vůbec patrné. Obřad korunování probíhá převážně odpoledne. Nejlepším způsobem – pastoračně i liturgicky – manifestace skutečného rozměru křesťanského manželství, by bylo obnovení původního ritu korunování v rámci samotné liturgie (viz. kapitola IV.).

Zásnuby by měly probíhat odděleně den, případně večer, před sňatkem. Korunování by pak probíhalo během řádné nedělní liturgie podle následujícího postupu:

  • Zvolání: „Blahoslaveno budiž Království…“
  • Velká ektenie, doplněná o prosbami z obřadu korunování.
  • Tři svatební modlitby, po každé antifoně by následovala jedna z modliteb.
  • Korunování.
  • Malý vchod, trojsvatá píseň, čtení z Písma, dále pak probíhá božská liturgie podle ustáleného postupu.
  • Po přijímání se ženich s nevěstou účastní společného poháru, který byl požehnán příslušnými modlitbami.
  • Trojí obcházení ambonu (plesej Izaiáši).
  • Snímání korun a konec bohoslužby.

 Tento postup neprodlouží liturgii o více než deset minut, avšak vrátí obřadu korunování jeho skutečné původní místo v liturgickém životě Církve. Tuto bohoslužbu samozřejmě nelze použít u „smíšených,“ či „následných manželství.“ V těchto případech je společné přijímání vyloučeno a obřad se musí konat odděleně od božské liturgie.

Duchovní čtení, Nové příspěvky

Obrázek MANŽELSTVÍ – VIII. kapitola – John Meyendorff