Ctihodný Maxim Vyznavač

Svátek slavíme 21. ledna

Ctihodný Maxim Vyznavač

Ctihodný Maxim Vyznavač

Narodil se v Konstantinopoli přibližně v roce 580. Jelikož pocházel z bohaté rodiny, bylo mu umožněno získat kvalitní vzdělání. Studoval rétoriku a filosofii. Nějaký čas působil jako první tajemník a hlavní poradce na dvoře císaře Heraklita, ale politické intriky a touha po Bohu nakonec způsobily, že abdikoval na svůj úřad a odešel jako mnich do monastýru v Chryzopoli. Pro svou moudrost byl po několika letech působení v monastýru zvolen za igumena.

V roce 638 se císař Heraklitos spolu s patriarchou Sergiem snažili prosadit církevní jednotu s monofyzitsky smýšlející částí říše. Důvodem sjednocení křesťanů bylo zároveň sjednocení říše, která v tomto období čelila velkému tlaku nájezdů. Území, na kterém byly rozšířeni monofyzité byly převážně okrajové části říše,  z vojenského hlediska pro obranu strategické pozice. Východiskem pro připravovanou jednotu, byl ústupek v podobě monoteletistického výkladu vůle vtěleného Krista.

Na Chalcedonském sněmu (451) byla přijata formulace, která vyznávala Krista jako jednorozeného, poznaného ve dvou přirozenostech (lidské a božské), které jsou neslité, nezměnitelné, nerozdělitelné a nerozlučné.

Zjednodušeně řečeno, zastánci monoteletismu věřili, že v Kristově osobě jsou dvě vůle (božská a lidská), kdy ta lidská je podřízena té božské, takže se může hovořit pouze jedné vůli.

Císař Heraklitos i jeho nástupce Konstans II. vydali monoteletistické edikty, kterými z pozice moci ustanovovali, jak mají křesťané věřit, což Maxim Vyznavač kritizoval.

Ctihodný Maxim Vyznavač byl horlivým zastáncem pravoslavné víry. Známá je jeho veřejná disputace se stoupencem monoteletismu, bývalým biskupem konstantinopolským Pyrrem. Pyrros byl ve při poražen a vzdal se této hereze. Ctihodný Maxim pak odchází na Západ, kde dále bojuje za čistotu víry.

Poté, co byl římský biskup Martin císařem uvězněn a nakonec poslán do vyhnanství, stihl podobný osud i Maxima vyznavače.

Byl v hlavním městě souzen a podroben mučení. Když mu nabízely rehabilitaci, pokud přijme „státní“ víru, prohlásil: “ I kdyby celý svět ( spolu s patriarchou) přijímal svatou eucharistii, já ne…“

Maxim Vyznavač byl za své přesvědčení zbičován, dle legendy mu byla uťata ruka a vyříznut jazyk. Takto poznamenaný byl poslán do vyhnanství do Trácie. Zemřel roku 662.

Z díla Maxima Vyznavače si na těchto stránkách můžete přečíst překlad z knihy Čtyřista kapitol o lásce.

Nové příspěvky, Svatí

Obrázek MAXIM VYZNAVAČ