Neděle žen myronosic

Téma: Ženy myronosice zjistily jako první, že Kristus vstal z mrtvých

Cíle: Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

 • Převyprávět příběh žen myronosic
 • Říci, co je myro a kde se dnes používá
 • Vědět, že v Bibli je příběh o ženách myronosicích ve všech evangeliích, ale že se vyprávění navzájem liší

Potřeby:

1. Zahajovací modlitba

Ve jméno Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen

Stichira:

Když ženy myro nesoucí, časně z rána přistoupili ke hrobu Dárce života,

spatřili anděla sedícího na kameni, a on zvěstoval jim a pravil:

Proč hledáte živého mezi mrtvými, proč lkáte nad neporušeným, jakoby tlel?

Jděte a zvěstujte toto poselství učedníkům jeho.

Proberte významy těchto slov:

 • myro: vonný olej, olej do kterého byly přidány různé voňavé látky, dnes se myro používá při křtu (přesněji při tajině myropomazání), kdy je křtěný člověk po těle pomazáván myrem)
 • zvěstovat: říci nějakou novou zprávu, něco odhalit, prozradit
 • neporušený: mrtvá těla živočichů i rostlin (listy stromů) se postupně proměňují- rozkládají, Kristovo tělo nepodlehlo tomuto rozkladu

Kartu s textem modlitby umístěte na nástěnku.

2. Biblický příběh

Přečtěte žákům příběh o ženách myronosicích (Mk 16, 1-8). Zeptejte se, zda všemu rozuměli.Zeptejte se: který den šly ženy ke hrobu?, jak vypadal hrob (byla to jeskyně), koho tam nalezly.

Řekněte žákům, že tento příběh je zaznamenán v každém evangeliu. Nyní jim přečtete i ostatní příběhy. Jejich úkolem si bude všimnout, zda se v něčem liší, nebo zda jsou stejné.

Mt 28, 1-10; Lk24, 1-12; J 20, 1-8

 • Kolik příběhů jste celkem slyšeli? Všimli jste si nějakých rozdílů, nebo byly všechny příběhy stejné?
 • Které ženy podle evangelií šly ke hrobu? Marie z Magdaly (ve všech), Marie matka Jakubova, Jana, Salome.
 • Co tam nalezly? – jednoho/dva anděly, odvalený kámen/ odvalující se kámen, prázdná roucha

3. Výzdoba nástěnky

 • Rozdělte třídu na skupiny po čtyřech žácích, každé skupině dejte pérovou kresbu,pastelky, lepidlo, bílou stuhu, nůžky. Všichni by měli mít k dispozici i skutečnou ikonu žen myronosic.
 • Nechte žáky vybarvit ikonu.
 • Dalším krokem je nastříhat a nalepit do perokresby (z bílé stuhy) plátna, do kterých byl zavinut Kristus.
 • Hotový výkres připevněte do kalendáře pod kartu s troparem.

Během dokončování výkresu se zeptejte, zda si pamatují, kdy byl Kristus zatčen, kdy ukřižován a pohřben a jak dlouho ležel v hrobě, kdy byl vzkříšen.

4. Ikona a příběh

Podívejte se na ikonu žen myronosic a ukažte si na ní celý biblický příběh – vonné oleje, kámen, anděla, prázdná roucha.

5. Závěrečná modlitba

(stejná jako zahajovací)

Vstal z mrtvých Kristus, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

6. Ke stažení

Nové příspěvky, Paschální cyklus, Výuka náboženství

Obrázek Neděle žen myronosic